ေက်ာင္းကုန္းျမဳိ့နယ္ ကညင္ကုန္းရြာ ပရဟိတအလွဴ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံမ်ား

Monday, October 13, 2014

ျမတ္စြာဘုုရားရွင္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာဂုုဏ္မ်ား

သုုေဒၶါဓနမင္းၾကီးႏွင့္ မယ္ေတာ္ မဟာမာယာေဒဝီတုုိ႔၏ သားေတာ္ျဖစ္၏။ အက်င့္သီလ မေဖာက္မျပားေသာ မိေကာင္းဖခင္၏ သားျဖစ္၏။ အဥၨနမင္းၾကီး၏ သကၠရာဇ္ ၆၈ခုု ကဆုုန္လျပည့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့သည့္ ရက္ခ်ဳပ္အျပည့္အစံုု ရွိ၏။ ၁၆ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳ၍ သားေတာ္တစ္ပါး ထြန္းကား၏။ ၂၉ ႏွစ္တြင္ ေတာထြက္မူ၍ ၆-ႏွစ္မ်ွ ဒုုကၠရစရိယကုုိ က်င့္ေတာ္မူခဲ့၏။ ၃၅ႏွစ္အရြယ္တြင္ ျမတ္စြာဘုုရားရွင္အျဖစ္သုုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူသည္။ ၄၅ႏွစ္ပတ္လုုံး တရားဓမၼမ်ား ေဟာေတာ္မူ၍ သဘာဝဓမၼအရ သက္ေတာ္ ၈၀ျပည့္ေသာအခါ ျမတ္စြာဘုုရားရွင္တုုိ႔၏ဣေျႏၵျဖင့္ တည္ၾကည္ျငိမ္သက္ ပ်ာယာမခတ္ဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္၌ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူ ၏။ သက္ေတာ္၈၀ျပည့္၍ ခႏၶာခ်ဳပ္ျငိမ္းေတာ္မူသည့္အခါ မည္သုုိ႔မ်ွ ညည္းညဴေတာ္မမူဘဲ ေကာင္းေသာ ပရိနိဗၺာန္စံျခင္းျဖင့္ စံေတာ္မူသည္။ ျမင့္ျမတ္ယဥ္ေက်းေသာ တရားကုုိေဟာ၍ ေျဖာင့္တန္းေသာ လြတ္ရာလမ္းကုုိ ျပေတာ္မူခဲ့၏။

 ၁။ သနားၾကင္နာတတ္၏။ (မဟာကရုုဏာေတာ္) ၾကီးမား၏။
၂။ ပါဏာတိပါတ(သူတစ္ပါးအသတ္ကုုိ) ကုုိယ္တုုိင္လည္း သတ္ေတာ္မမူ၊ တပည့္မ်ားကုုိလည္း မသတ္ဖုုိ႕  ဆုုံးမေတာ္မူ၏။
၃။ သူတစ္ပါးဥစၥာခုုိးယူျခင္းကုုိ မိမိကုုိယ္တုုိင္လည္းမခုုိးယူ၊ တပည့္မ်ားကိုုလည္း မခုုိးယူဖုုိ႔ ဆုုံးမေတာ္မူ၏။
၄။ သူတစ္ပါးအိမ္ယာကုုိ မိမိကုုိယ္တုုိင္လည္း မက်ဴးလြန္ တပည့္မ်ားကိုုလည္း မက်ဴးလြန္ဖုုိ႔ ဆုုံးမေတာ္မူ၏။
၅။ လိမ္လည္ေျပာဆုုိမႈကုုိ မိမိကုုိယ္တုုိင္လည္း မေျပာဆုုိ၊ တပည့္မ်ားကုုိလည္း မေျပာဆုုိဖုုိ႔ ဆုုံးမေတာ္မူ၏။
၆။ ေသရည္ေသရက္ကုုိ မိမိကုုိယ္တုုိင္လည္း မေသာက္သုုံး တပည့္မ်ားကုုိလည္း မေသာက္ဖုုိ႔ဆုုံးမေတာ္မူ၏။ ဤသည္ကား ဗုုဒၶဘာသာ၏ ေအာက္ဆုုံးအဆင့္ အက်င့္ျဖစ္၏။ ဗုုဒၶဘာသာ၌ ငါးပါးသီလတည္ေသာသူသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဗုုဒၶအရွင္၏ တရားေတာ္တည္းဟူေသာ နန္းေတာ္မုုခ္ဝသုုိ႔ ေရာက္သူ(သုုိ႔) အတြင္းဘက္သုုိ႔ ဝင္သြားခဲ့ေသာ္ ထုုိငါးပါးသီလထက္ ျမင့္ျမတ္ေသာ သီလတရား၊သမာဓိတရား၊ ပညာတရား၊ စသည္တုုိ႔ကုုိ ေတြ႕ျမင္ၾကရမည္သာ။

၁။ ဆင္းရဲျခင္းတရား(ဒုုကၡသစၥာ)တရားရွိ၏။ ၂။ ထုုိဆင္းရဲျခင္း(ဒုုကၡသစၥာ)၏ အေၾကာင္းတရားသည္ သမုုဒယသစၥာျဖစ္၏။ ၃။ ဒုုကၡမွလြတ္ေျမာက္ျခင္းတရားသည္ နိဗၺာန္(နိေရာဓသစၥာ)ျဖစ္၏။ ၄။ ထုုိဒုုကၡမွလြတ္ေျမာက္ရာသုုိ႔ သြားရာလမ္းသည္ (မဂၢသစၥာ) ျဖစ္၏။ ဤေလးပါးကား ဗုုဒၶဝါဒ၏ အုုတ္ျမစ္တည္း။ ဤ၌ (၁)ႏွင့္(၃)သည္ အက်ဳိးတရားျဖစ္၏။ (၂)ႏွင့္(၄)သည္ အေၾကာင္းတရားျဖစ္၏။ ဗုုဒၶတရားသည္ အေၾကာင္း အက်ဳိး စပ္ဆက္၏။ဥပမာ သားျဖစ္သူက သူ႔အသတ္ကုုိ သတ္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းကုုိ ျပဳလုုပ္၏။ ၾကိဳးဒဏ္တည္းဟူေသာ အက်ဳိးတရားသည္ ဖခင္အေပၚသုုိ႔ မက်ေရာက္နုုိင္၊ ဖခင္ျဖစ္သူကလည္း အျပစ္ကုုိသားကုုိယ္စား ဝင္၍ခံလိုု႔မရ။ အေၾကာင္းျပဳလုုပ္သူသည္ အက်ဳိးကုုိ ခံစားရေပမည္ စေသာ

ကုုိယ္တုုိင္ က်င့္ၾကံစမ္းသပ္ျပီးေသာ တရားကုုိသာ ေဟာသျဖင့္ ထုုိအတုုိင္း က်င့္သူမ်ား မဂ္ဖုုိလ္နိဗၺာန္ရၾကသည္မွာ မေရမတြက္နုုိင္ေအာင္ မ်ားလွေပျပီ။ ေနာင္အခါ၌လည္း ထုုိအတုုိင္းက်င့္ၾကံသူအေပါင္း တုုိ႔သည္ အတုုိင္းမသိ နိဗၺာန္သုုိ႔ ေရာက္လိမ့္ဦးမည္။
သူတစ္ပါးကုုိ က်ိန္ဆဲေလ့မရွိ။ ဣႆာဟုုဆုုိေသာ ဝန္တုုိမႈကင္း၏။ သားဦးကုုိ ယဇ္ပူေဇာ္ရမည္ဟုု ဘယ္အခါကမွ အမိန္႔မရွိ၊ ဗလိဒါန ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကုုိ စက္ဆုုပ္ေတာ္မူ၏။ ဆုုိးသြမ္းေသာ သူတုုိ႕ကုုိ ေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္ျပီးလ်ွင္ ကရုုဏာပြား၍ သနားေတာ္မူ၏။ အမ်က္ေဒါသကင္းေတာ္မူ၏။ သူ႔အသတ္သတ္ျခင္းကုုိ မဆုုိထားဘိ၊ မိမိကုုိယ္ကုုိ ဥပမာျပဳ၍ မရုုိက္မႏွက္ရဟူ၍ပင္ ေဟာခဲ့၏။ မိမိ၏ ပေယာဂပါေစ၍ သတၱဝါကုုိ နာက်င္ေအာင္ ျပဳေတာ္မမူ။ မိမိကုုိယ္တုုိင္ျဖစ္ေစ၊ ပေယာဂပါ၍ျဖစ္ေစ ပါဏာတိပါတအမႈကုုိဘယ္အခါမွ ျပဳေတာ္မမူပါ။ မည္သည့္သတၱဝါကုုိမ်ွ ထိမ္ဝွက္၍ တရားေဟာေတာ္မမူခဲ့။ မိမိ၏တရားေတာ္ကုုိ ရွင္းရွင္းနားလည္ၾကေစရန္ အတိအလင္း ေဟာျပေတာ္မူခဲ့၏။ သူတစ္ပါးနာက်င္ေစေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဓားလွံ စသည္တုုိ႕ကုုိ အသုုံးမျပဳရဟုု တားျမစ္ေတာ္မူ၏။ ငရဲျဖင့္ေျခာက္၊ နိဗၺာန္ျဖင့္ေျမွာက္၍ သာသနာျပဳေတာ္မမူခဲ့။ အေၾကာင္းအက်ဳိး စပ္ဆက္သည့္တရားမ်ား ေဟာေတာ္မူ၍သာ အလင္းျပသာသနာျပဳေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
မွတ္ခ်က္။   ။ အရွင္ဥကၠ႒(ေရႊခ်ိန္ခြင္)မွ စာသားမ်ားကုုိျဖည့္စြက္ ေရးသားျခင္းသာ။

အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတၠသုုိလ္)

Saturday, October 4, 2014

"သီတင္းက်ြတ္လျပည့္ေန(သုိ႔) အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႕ သမုိင္း"

သီတင္းက်ြတ္လျပည့္ေန႔ကုိ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္အျဖစ္ အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ ထုိေန႔တြင္ နယ္တုိင္း ျမိဳ႕တုိင္း၌ ဆီမီးမ်ား ထြန္းညွိကာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ပူေဇာ္ၾက၏။ ထုိအစဥ္အလာကား ျမတ္စြာဘုရားရွင္ တာဝတိ`ံသာနတ္ျပည္မွ မယ္ေတာ္နတ္သားအား ေက်းဇူးဆပ္ေသာ အားျဖင့္ အဘိဓမၼာျမတ္ေဒသနာေတာ္ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူျပီး သကၤႆနဂုိရ္ျပည္ေတာင္တံခါးသုိ႔ ဆင္းသက္ေတာ္မူရာအခါ၌ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းမွ ၾကိဳဆုိခဲ့သည့္ အစဥ္အလာကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းကာျဖင့္ ယေန႔အခါတြင္ ဆီမီးမ်ား ထြန္းညွိျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္၏။ ဘုိးဘြားမိဘဆရာသမားမ်ားအား  ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံမ်ားျဖင့္ ျပစ္မွားမိခဲ့သည္ရွိေသာ္ အျပစ္ခပ္သိမ္း ပေပ်ာက္ျငိမ္းဖုိ႔ ကန္ေတာ့ၾကသည့္ မိဘဆရာပူေဇာ္ပြဲမ်ား၊ ဝါတြင္းသုံးလ ဝါဆုိဝါကပ္ေတာ္မူၾကသည့္ သံဃာေတာ္မ်ား ဝါက်ြတ္သည့္အခါ အျပစ္ရွိက အခ်င္းခ်င္း ေတာင္းပန္ေျပာၾကား ၾကေသာ ပဝါရဏာေန႔ အခမ္းအနားမ်ား၊ မီးထြန္းပြဲအခမ္းအနား စသည္ျဖင့္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာမ်ားစြာ ျပည့္ႏွက္ေန႔သည့္ ေနထူးေန႔ျမတ္ပင္ျဖစ္သည္။

မဟာသကၠရာဇ္(၁၀၉)ခုႏွစ္၊ ဝါဆုိလျပည့္ သာဝတၳိျပည္ ေကာသလမင္းၾကီး၏ က႑ ဥယ်ာဥ္မွဴး ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း စုိက္ပ်ဳိးအပ္ေသာ က႑မၺသရက္ျဖဴပင္အနီးမွာ တိတၳိတုိ႕ကုိ ႏွိမ္ႏွင္းေတာ္မူရန္ ေရမီးအစုံစုံ တန္ခုိးျပာဋိဟာကုိ ျပေတာ္မူသည္။ ဤသုိ႕ ယမုိက္(ေရးမီးအစုံ) ျပာဋိဟာကုိ ျပေတာ္မူျပီး၍ ဝါဆုိလျပည့္ ညေနဆည္းဆာခ်ိန္တြင္ ေရွးျမတ္စြာဘုရားရွင္တုိ႔နည္းတူ တာဝတိ`ံသာ နတ္ျပည္၌ ဝါကပ္ေတာ္မူ၍ မယ္ေတာ္မိနတ္သားအား အဘိဓမၼာတရားေဟာၾကားေတာ္မူရန္ တာဝတိ`ံသာနတ္ျပည္သုိ႔ ေျခႏွစ္လွမ္း(သုံးဖဝါး)ျဖင့္ ၾကြသြားေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ တာဝတိ`ံသာ နတ္ျပည္၌ ဝါတြင္းသုံးလပတ္လုံး ဝါကပ္သီတင္းသုံးရန္ ပယ္လယ္ကသစ္ပင္ရင္းရွိ သိၾကားမင္း၏ ပ႑ဳကမၺလာ ျမေက်ာက္ဖ်ာၾကီးေပၚ၌ သီတင္းသုံးေတာ္မူ၏။ ဤသုိ႔ တာဝတိ`ံသာ နတ္ျပည္သုိ႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ၾကြေတာ္မူလ်ွင္ လူျပည္၌ တန္ခုိးျပာဋိဟာကုိျပပြဲသုိ႔ စုေဝးေရာက္ရွိၾက ကုန္ေသာ လူအေပါင္းတုိ႕က ေကာင္းကင္သုိ႔ ေမ်ွာ္ၾကည့္၍ ဘုရားရွင္ အဘယ္သို႔ ၾကြေတာ္မူပါသနည္းဟု ေမးေလ်ွာက္သျဖင့္ ဒိဗၺစကၡဳဧတဒဂ္ရ အရွင္အနုရုဒၶါမေထရ္က ဘုရားရွင္သည္ တာဝတိ`ံသာနတ္ျပည္ဝယ္ သိၾကားမင္း၏ ပ႑ဳကမၺလာ ေက်ာက္ဖ်ာထက္၌ ဝါကပ္ေတာ္မူလ်ွင္ မယ္ေတာ္မိနတ္သားအမွဴးျပဳေသာ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းအား အဘိဓမၼာတရားကုိ ေဟာၾကားရန္ တာဝတိ`ံသာ နတ္ျပည္သုိ႔ ၾကြေတာ္မူ၏ဟု ေျဖၾကား၏။
လူတုိ႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိ မဖူးျမင္ရသမ်ွ ဤအရပ္မွ မျပန္အံ့ဟု ၾကံျပီးလ်ွင္ သာဝတၳိျပည္အနီးဝယ္ အသီးသီး သစ္ခက္တဲမ႑ပ္ကုိ ျပဳ၍ ေနၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေရွးဦးကပင္လ်ွင္ အရွင္ေမာဂၢလန္အား သင္ခ်စ္သားသည္ ဤပရိတ္သတ္အား တရားေဟာရစ္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ျပီး ျဖစ္၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ပ႑ဳကမၺလာျမေက်ာက္ဖ်ာေပၚ၌ ၇-ဝါေျမာက္ဝါကပ္ေတာ္မူ၍ ဝါတြင္းသုံးလပတ္လုံး အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့၏။ တစ္ဖန္ အရွင္သာရိပုတၱရာအား အဘိဓမၼာတရား အက်ဥ္းေဟာေတာ္မူ၏။ အရွင္သာရိပုတၱရာမွလည္း မိမိ၏ တပည့္ ရဟန္းငါးရာအား ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ အဘိဓမၼာအက်ဥ္းကုိ မိမိဥာဏ္ျဖင့္ ခ်ဲ႕ကာ မက်ဥ္းမက်ယ္ အလယ္အလတ္အားျဖင့္ ျပန္လည္ေဟာၾကားေတာ္မူပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ တာဝတိ`ံသာ၌ အဘိဓမၼာတရား ေဟာၾကားျခင္းျပီးဆုံးသည္ႏွင့္ တျပိဳက္နက္ အရွင္သာရိပုတၱရာက တပည့္ ရဟန္းငါးရာကုိ အဘိဓမၼတရား သင္ျပပုိ႔ခ်ေပးမႈလည္း ျပီးဆုံးေလေတာ့၏။ ထုိေန႕ကား သီတင္းက်ြတ္လျပည့္ေန႔တည္း။
အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူျပီးေသာ္ သိၾကားမင္းအား ျမတ္စြာဘုရားရွင္က သင္သိၾကားမင္း၏ နတ္ျပည္၌ ငါ့ဘုရားျပဳဘြယ္ကိစၥကုိ ျပဳျပီးျပီ။ လူျပည္ရွိ သကၤႆနဂုိရ္ျပည္သုိ႔ ငါဘုရားဆင္းသက္ေတာ္မူအံ့ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏။ သီတင္းက်ြတ္လဆန္း၈ရက္ေန႔တြင္ အရွင္ေမာဂၢလန္မွ တာဝတိ`ံသာနတ္ျပည္သုိ႔ တက္ေတာ္မူျပီး ျမတ္စြာဘုရားရွင္ အဘယ္အရပ္၌ ဆင္းသက္မည္နည္းဟု ေမးေလ်ွာက္သျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ခ်စ္သား သင္၏ ေနာင္ေတာ္ၾကီး သာရိပုတၱရာ ဝါကပ္ရာ သကၤႆနဂိုရ္ျပည္ ေတာင္တံခါး၌ သီတင္းက်ြတ္လျပည့္ေန႕ ပဝါရဏာေန႔တြင္ ဆင္းသက္ေတာ္မူမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ လူအေပါင္းတုိ႕အား ထုိအေၾကာင္းကုိ အရွင္ေမာဂၢလန္မွတဆင့္ ၾကားသိရျဖင့္ သီတင္းက်ြတ္လဆန္း ၉ရက္ေန႔၌ပင္ သကၤႆနဂုိရ္ျပည္ ေတာင္တံခါးသုိ႔ ေရွးရႈသြားၾကကုန္၏။
သီတင္းက်ြတ္လျပည့္ေန႔ေရာက္ေသာ္ သိၾကားမင္းသည္ တာဝတိ`ံသာနတ္ျပည္ သုဒႆနျမိဳ႕မွသည္ သကၤႆနဂုိရ္ျပည္ေတာင္တံခါးဝထိ ေရ႔ေစာင္းတန္း၊ ပတၱျမားေစာင္းတန္း၊ ေငြေစာင္းတန္းဟူေသာ ေစာင္းတန္းေလွကားသုံးသြယ္ကုိ တင့္တယ္စြာ စီရင္၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ေျခာက္သြယ္ တျပိဳင္နက္ ထြန္းလင္းေစလ်က္ အတုမရွိေသာ အသေရေတာ္ကုိ ျပေတာ္မူ၍ ပတၳျမားေစာင္းတန္းျဖင့္ ဆင္းသက္ၾကြေတာ္မူ၏။ ျဗဟၼာၾကီးတုိ႕က ဘုရားရွင္အား ေရႊထီး ေငြထီး၊ သႏၱာထီးတုိ႔ျဖင့္ အသီးသီးမုိးလ်ွက္ လက်္ာဘက္ရွိ ေရႊေစာင္းတန္းျဖင့္၊ သိၾကားမင္းအမွဴးရွိေသာ နတ္အေပါင္းတုိ႕မွ ေရႊတံခြန္၊ ေငြတံခြန္၊ ပုလဲတံခြန္တုိ႕ကုိ ကုိင္လ်ွက္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ပူေဇာ္ကာ လက္ဝဲဘက္ရွိ ေငြေစာင္းတန္းျဖင့္ ဆင္းသက္လာကုန္၏။
ဤသုိ႔အတုမရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အသေရေတာ္ကုိ ဖူးျမင္ရေသာ လူပရိတ္သတ္အေပါင္းတုိ႔သည္ အားရဝမ္းသာျဖစ္၍ ဘုရားအျဖစ္ကုိ မေတာင္းတသူ တစ္ဦးမ်ွပင္မရွိေပ။ အရွင္သာရိပုတၱရာက တပည့္ရဟန္းငါးရာႏွင့္တကြ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ေျခေတာ္စုံ၌ ဦးခုိက္ရွိခုိးၾက၏။ အရွင္သာရိပုတၱရာ ျမတ္စြာဘုရား ယေန႔ ခပ္သိမ္းေသာ လူနတ္ျဗဟၼာတုိ႔သည္ အတုမရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အသေရေတာ္ကုိ ဖူးျမင္ၾကရ၍ လြန္စြာ ျမတ္နုိးၾကကုန္လ်က္ ဘုရားဆုကုိ ေတာင့္တၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က အရွင္သာရိပုတၱရာအား ခ်စ္သား ကိေလသာမီးတုိ႔၏ ျငိမ္းရာ ေအးျမသည့္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကကုန္ေသာ သဗၺညဳတဘုရားရွင္တုိ႕အား ျဗဟၼာနတ္လူအေပါင္းတုိ႕က ဤသုိ႕ ခ်စ္ျမတ္နုိးၾကကုန္သည္သာတည္းဟု ေမးကာ ေျဖကာျဖင့္ တရားေတာ္ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ထုိတရားကုိနာၾကားၾကရ၍ အရွင္သာရိပုတၱရာ၏ တပည့္ငါးရာသည္ ရဟႏၱာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ထုိေန႔သည္ကား သီတင္းက်ြတ္လျပည့္ေပတည္း။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ သီတင္းက်ြတ္လျပည့္ေန႕ကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ တာဝတိ`ံသာနတ္ျပည္၌ မယ္ေတာ္ သႏၱဳႆိတနတ္သားအမွဴးရွိေသာ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းအား အဘိဓမၼာတရားေဟာၾကားေတာ္မူျပီးခဲ့ေန႔၊ အရွင္သာရိပုတၱရာအား အဘိဓမၼတရားအက်ဥ္းေဟာေတာ္မူျပီးခဲ့သည့္ေန႔၊ အရွင္သာရိပုတၱရာမွ တပည့္ရဟန္းငါးရာအား မက်ဥ္းမက်ယ္ အဘိဓမၼာတရားကုိ ေဟာေတာ္မူျပီးခဲ့သည့္ေန႔၊ အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္ ေဟာေတာ္မူျပီးေနာက္ တာဝတိ`ံသာ နတ္ျပည္မွ သကၤႆနဂုိရ္ျပည္သုိ႔ ဆင္းသက္ေတာ္မူခဲ့သည့္ေန႔၊ ဝါဆုိဝါကပ္ေတာ္မူၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ား အျပစ္ရွိက အခ်င္းခ်င္း ေျပာၾကားၾကရေသာ ပဝါရဏာေန႔၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သကၤႆနဂုိရ္ျပည္သုိ႔ ဆင္းသက္ေတာ္မူရာအခါ၌ ၾကိဳဆုိပူေဇာ္ၾကေသာ နတ္ျဗဟၼာႏွင့္လူအေပါင္းတုိ႔ ဘုရားဆုပန္ၾကေသာေန႔ မ်ားသည္ သီတင္းက်ြတ္လျပည့္ေန႔ျဖစ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ေန႔ထူး ေန႔ျမတ္ေပါင္းမ်ားစြာမွ ေရွးဘုရားရွင္တုိ႔၏ ထုံးအတုိင္း မယ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ သႏၱဳႆိတနတ္သားအား ေက်းဇူးဆပ္ေသာအားျဖင့္ အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူျပီးသည့္ေန႔ကုိ အဘဝိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔ဟု မွတ္တမ္းတင္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္)

Popular Posts

အၾကံျပဳစာ ေရးရန္